เอกสาร :: ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 || ภาพการประกาศเจตจำนง
เอกสาร :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.หนองขอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสาร :: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
เอกสาร :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.หนองขอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
เอกสาร :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.หนองขอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

:: 2561 ::
• 5 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดผยราคากลางว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ช่วงคลองระบายน้ำถนนข้างโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่)
• 11 มกราคม 2561 ประกาศเปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านจานไหล (สายทางไลล่าฟาร์ม)
:: 2560 ::
• 20 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางขุดลอกคลองส่งน้ำเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (ช่วงคลองดินข้างถนนสายบ้านเชือก-บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม)
• 7 ธันวาคม 2560 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านหนองไหล (สายทางคุ้มหนองแต๋แหล)
• 6 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน (ช่วงถนน คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เชื่อมถนนแจ้งสนิท ฝั่งขาเข้า)
6 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ช่วงสายทางด้านทิศตะวันออกโรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่)
• 6 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ช่วงสายทางด้านทิศตะวันออกโรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่)
• 27 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านหนองไหล(สายทางคุ้มหนองแต๋แหล)
• 20 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านหนองไหล (สายทางคุ้มหนองแต๋แหล)
• 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล (สายทางรอบวัดศิริจันโท ด้านทิศใต้)
• 7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา
• 7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางขุดรื้อท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี (ถนนแจ้งสนิท - คลองส่งน้ำดาดคลองกรีต)
• 6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน (ถนนข้างวัดหนองขอน ด้านทิศตะวันออก)
• 6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน
• 6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดผยราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี
• 6 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านหนองไหล (สายทางรอบวัดศิริจันโท)
• 25 กรกฎาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่)
• 24 กรกฎาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (ถนนสายบ้านนางปวีวรรณ-บ้านทุ่งขุนใหญ่)
• 24 กรกฎาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านหนองไฮ (ถนนคสล.สามแยกบ้านนางสร้อยทอง โคพรหม)
• 18 กรกฎาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานปรับปรุง/ต่อเติมตลาดชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองขอน
• 14 กรกฎาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล
• 30 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 บ้านหนองขอน (ถนนสายไปดอนปู่ตา)
• 30 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านดอนชี
• 30 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านหนองช้าง (ถนนสายบ้านนางบุญห่อ เสมาไชย-บ้านนางสังวาลย์ เหล็กดี)
• 30 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านเชือก (ถนนสายบ้านนายตระกูล เล้าไก่)
• 30 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านจาน
• 15 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหนองขอน (หน้าร้านรับซื้อของเก่า)
• 15 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านเชือก
• 6 มิถุนายน 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ 10 บ้านหนองขอน
• 30 พฤษภาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่
• 16 พฤษภาคม 2560 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (ถนนสายบ้านนายทอง-บ้านแม่ใหญ่ติ่ง)
• 28 เมษายน 2560 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.)
• 26 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล
• 24 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายซอยหนองแตแหล)
• 5 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ
• 5 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ
• 5 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านหนองช้าง
• 5 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายทุ่งนาแคเหนือ)
• 5 เมษายน 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านหนองขอน (ถนนสายดอนปู่ตา-วังเดือนห้า)
• 10 กุมภาพันธ์ 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านหนองช้าง
• 10 กุมภาพันธ์ 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านหนองไหล(ถนนสายรอบวัดศิริจันโท)
• 25 มกราคม 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านหนองขอน
• 25 มกราคม 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน หมู่ 10
• 25 มกราคม 2560- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านเชือก
• 10 มกราคม 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านหนองไหล
• 10 มกราคม 2560- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5 บ้านเชือก
:: 2559 ::
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
• 29 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านจานไหล(ถนนสายหอถังประปา-แยกทุ่งคำนกเขียน)
• 23 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล
• 23 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 1 บ้านหนองไหล
• 19 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง/ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองขอน
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10,6 บ้านหนองขอน
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านเชือก
• 8 ธันวาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล
• 7 ธันวาคม 2559 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 29 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ
• 29 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 28 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ
• 28 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี
• 28 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านเชือก
• 28 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล
• 25 พฤศิจกายน 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10,6 บ้านหนองขอน
• 25 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 17 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 8 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 8 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
• 8 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่ 10,6 บ้านหนองขอน
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10,6 บ้านหนองขอน
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศยกเลิกงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 10,6
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศยกเลิกงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 9
• 31 ตุลาคม 2559 - ประกาศยกเลิกงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3
• 25 ตุลาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายบ้านหนองขอน
• 25 ตุลาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10
• 19 ตุลาคม 2559 - ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• 19 ตุลาคม 2559 - ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 6,10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• 19 ตุลาคม 2559 - ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• 10 ตุลาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10
• 30 กันยายน 2559 - ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10
• 26 กันยายน 2559 - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
• 3 สิงหาคม 2559 - ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านนายกี-บ้านนายทองสอน)
• 3 สิงหาคม 2559 - ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านนายทวี-บ้านนายบุญเพ็ง)
• 3 สิงหาคม 2559 - ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (ถนนสายซอยข้างบริษัท เค.ซี.เมทอลชีท)
• 11 กรกฎาคม 2559 - ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2
• 11 กรกฎาคม 2559 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน (อาคารสถานีบริการดับเพลิง)
• 9 มิถุนายน 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (สายทางบ้านนางทอง ทวีสุข)
• 9 มิถุนายน 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (สายทางวัดบ้านนาทุ่งมั่ง-บ้านนายชา มั่นสุข)
• 9 มิถุนายน 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (สายทางศาลากลางบ้าน-แยกบ้านจานไหล)
• 9 มิถุนายน 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 7 บ้านหนองช้าง (ถนนสายบ้านนายไพทูรย์ จันทพันธ์-วัดหนองช้าง)
• 9 มิถุนายน 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 4 บ้านจานไหล (สายทางไลล่าฟาร์ม)
• 10 พฤษภาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3
• 10 พฤษภาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 10 บ้านหนองขอน ถนนสายหน้าร้านทำเบาะ
• 10 พฤษภาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 10 บ้านหนองขอน ถนนสายทิศตะวันออกหมู่บ้านไปบ้านนายโต
• 10 พฤษภาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 8 บ้านดอนชี (สายทางบ้านนายขำทอง สูงสุมาลย์-บ้านนายตาล ทวีทอง)
• 9 พฤษภาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายบ้านทุ่งขุนใหญ่-ทุ่งบูรพา)
• 9 มีนาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 8 บ้านดอนชี (ถนนสายบ้านนายพิทักษ์ ผลเหลาวงศ์)
9 มีนาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 6 บ้านหนองขอน
7 มีนาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายบ้านนายสุกัญ สินชัย-ฟาร์มนกกระทานายสาคร)
1 มีนาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 15 บ้านหนองขอน (ถนนสายสวนยางไปท่าเสียว)
1 มีนาคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (ถนนสายหนองกะเตา)
19 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล
12 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่(สายทางฟาร์มนกกระทานายสาคร เหล่าดรุณ-แยกทุ่งขุนน้อย-ทุ่งหว้า)
10 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 9 บ้านหนองไฮ (สายทางบ้านนายอาจ พันธ์สถิต-บ้านนางสร้องทอง โคพรหม)
10 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
10 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 7 บ้านหนองช้าง (สายทางบ้านนางบุญห่อ เสมาไชย-บ้านนางสังวาล เหล็กดี)
10 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 5 บ้านเชือก (สายทางบ้านนางลิขิต-ท่าร่อนทราย)
9 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 15 บ้านหนองขอน (สายทางไปดอนปู่ตา)
9 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 6 บ้านหนองขอน(สายทางไปดอนปู่ตา)
8 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านหนองไหล-คำนกเขียน)
18 มกราคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายหน้าบ้านนายอ้วน)
18 มกราคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายข้างบ้านนายวีระศักดิ์ เกิดศิริ)
18 มกราคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 8 บ้านดอนชี (ถนนสายข้างศูนย์วิจัยข้าวไปป่าช้าสาธารณะ)
18 มกราคม 2559 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 8 บ้านดอนชี (ถนนสายดอนปู่ตา)
15 มกราคม 2559 - ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
6 มกราคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
:: 2558 ::
30 ธันวาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล
28 ธันวาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านหนองขอน
15 ธันวาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายทางเข้าอนามัย)
15 ธันวาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายหน้าบ้านนายเลิศ)
15 ธันวาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านจานไหล (ถนนสายทางเข้าวัดบ้านจานไหล)
25 พฤศจิการยน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (ถนนสายบ้านนางปณีวรรณ สำไพแดง)
25 พฤศจิการยน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 11 บ้านทุ่งบูรพา
25 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 7 บ้านหนองช้าง
25 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 5 บ้านเชือก
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายบ้านนายหอม พูลเสมา-บ้านนางสุนี หอมหวน)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนจากสามแยกบ้านนายสุรศักดิ์ ดวงแก้ว-ห้วยจาระแม)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านหนองหนองขอน (ถนนสายข้างสระหลวงไปทุ่งบัว)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายเส้นซอยตรงข้ามเสาทรูมูฟทางไปบ้านจานไหล)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายคุ้มหนองแต๋แล๋-หนองบักโคตร)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายโรงอิฐไปบ้านนายอุทัย)
23 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร)
18 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 12 บ้านหนองไหล (ถนนสายหน้าบ้านพ่อใหญ่หวัน)
18 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 4 บ้านจานไหล (ถนนสายโรงฆ่าสัตว์ไลล่า)
18 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายไปคุ้มหนองแต๋แล๋)
18 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านหนองไหล-คำนกเขียน)
30 กันยายน 2558 - สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
30 กันยายน 2558 - รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
7 สิงหาคม 2558 - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
1 กรกฎาคม 2558 - ประกาศสอบราคาโครงงานการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตำบลหนองขอน จำนวน 2 โครงการ
1 กรกฎาคม 2558 - ประกาศสอบราคาก่อสร้างประเภทถนนจำนวน 7 โครงการ
29 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล (เส้นอู่วิมลเจริญยนต์)
29 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้าง (เส้นแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง)
25 มิถุนายน 2558 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ/ซม. บ้านหนองขอน หมู่ 10
25 มิถุนายน 2558 - ประกาศสอบราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคลส.หมู่ที่ 4 บ้านจานไหล
25 มิถุนายน 2558 - ประกาศสอบราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคลส.หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล
25 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ/ซม. บ้านหนองขอน หมู่ 10
23 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 4 บ้านจานไหล (ถนนสายบ้านนายเปลี่ยน พูลเพิ่ม)
23 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคลส.บ้านหนองไหล (ช่วงถนนไปวัดศิริจันโท)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายหน้าบ้านนายจำเนียร พูลเพิ่ม)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (ถนนสายหน้าทอง ไชยชนะ)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (ถนนทางไปบ้านนายอุทัย บุญมานันท์)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 บ้านจานไหล (ถนนสายบ้านนายเปลี่ยน พูลเพิ่ม)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายแยกหน้าสถานีวิทยุ-ถนนกลางหมู่บ้าน)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล (ถนน คลส.คุ้มหนองแต๋แหล๋)
12 มิถุนายน 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนทางเข้าวัดศิริจันโท)
18 พฤษภาคม 2558 - แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
15 พฤษภาคม 2558 - สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
9 เมษายน 2558 - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.3)ประจำปีงบประมาณ 2558
24 มีนาคม 2558 - สอบราคางานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
18 มีนาคม 2558 - สอบราคาจ้างวางท่อ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน ต.หนองขอน
18 มีนาคม 2558 - สอบราคาก่อสร้างประเภทถนนจำนวน 2 โครงการ
17 มีนาคม 2558 - สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนแจ้งสนิท-หนองไหล ต.หนองขอน
17 มีนาคม 2558 - สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนน ต.หนองขอน-บ้านปะอาว ต.หนองขอน
17 มีนาคม 2558 - สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน ต.หนองขอน
13 มีนาคม 2558 - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน ต.หนองขอน วงเงินงบประมาณ 539,000 บาท
13 มีนาคม 2558 - โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนแจ้งสนิท-หนองไหล ต.หนองขอน วงเงินงบประมาณ 1,860,000 บาท
13 มีนาคม 2558 - โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนน ต.หนองขอน-บ้านปะอาวต.หนองขอน วงเงินงบประมาณ 628,000 บาท
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน (ช่วงท้ายหมู่บ้าน-ลำห้วยเสียว)
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน (ถนนสายทางไปดอนปู่ตา)
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (เส้นทางบ้านนายอุทัย บุญมานันท์)
13 มีนาคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่
26 กุมภาพันธ์ 2558 - สอบราคาก่อสร้างประเภทถนน 8 โครงการ
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (หน้าวัดบ้านนาทุ่งมั่ง - บ้านนายสาโรจน์ มั่นสุข) วงเงินงบประมาณ 296,300 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 13 บ้านพรานบุญ (เส้นทางบ้านนายอนุรักษ์ สบายใจ) วงเงินงบประมาณ 208,800 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (เส้นทางถนนแจ้งสนิท - บ้านนายทองออน รัตนภักดิ์) วงเงินงบประมาณ 256,800 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 10 บ้านหนองขอน (สายทางแยกบ้านนายบุญส่ง ศรีประสาน) วงเงินงบประมาณ 153,100 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 8 บ้านดอนชี (ซอยบ้านนายศิริวุฒ ศรีบัว) วงเงินงบประมาณ 207,100 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 5 บ้านเชือก (บ้านนายบุญ ดอกดวง-ท่าทราย) วงเงินงบประมาณ 208,800 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายคุ้มหนองแต๋แหล๋) วงเงินงบประมาณ 313,200 บาท
โครงการจ้างงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนทางเข้าวัดศิริจันโท) วงเงินงบประมาณ 208,700 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2558 - สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ขนาดจุน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
10 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดจุน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
6 มกราคม 2558 - ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ถนนสายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 เชื่อมถนนบ้านหนองไหล หมู่ที่ 2

:: 2557 ::


25 ธันวาคม 2557 - ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558
22 ธันวาคม 2557 - สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน
15 ธันวาคม 2557 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
13 ธันวาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์สังกัดอบต.หนองขอน
18 พฤศจิกายน 2557 - ประกาศสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3
17 พฤศจิกายน 2557 - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 วงเงินงบประมาณ 1,524,000 บาท
30 ตุลาคม 2557 - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
17 ตุลาคม 2557 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางบ้านจานไหล หมู่ 4 วงเงินงบประมาณ 1,599,000 บาท
29 สิงหาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ อบต.หนองขอน
4 สิงหาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมยกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
4 สิงหาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 14 บ้านนาทุ่งมั่ง (เส้นบ้านนายบุญยัง รัตนภักดิ์)
30 กรกฎาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน
30 กรกฎาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน (บ้านนางถนอม พลภักดี - คุ้มทุ่งบัว)
22 กรกฎาคม 2557 - สอบราคาจ้างงานราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 3 โครงการ
17 กรกฎาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน (ถนนสายท้ายหมู่บ้าน-ดอนเจ้าปู่)
17 กรกฎาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (ถนนสายศาลากลางบ้าน - แยกไปบ้านจานไหล)
17 กรกฎาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 5 บ้านเชือก (ถนนสายบ้านนายตระกูล วาระสุข - ฟาร์มเลี้ยงไก่)
11 มิถุนายน 2557 - สอบราคาจ้างงานโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 3 โครงการ
11 มิถุนายน 2557 - สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557
2 มิถุนายน 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้าง (ถนนสายบ้านนางสนอง โสภากุ - ถนนแจ้งสนิท)
2 มิถุนายน 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 4 บ้านจานไหล (ถนนสายบ้านนายเปลี่ยน พูลเพิ่ม - ถนนสายบ้านหนองไหล - บ้านจานไหล)
2 มิถุนายน 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายฟาร์มนกกระทานายสาคร เหล่าดรุณ-แยกทุ่งขุนน้อย-ทุ่งหว้า)
17 เมษายน 2557 - สอบราคาจ้างงานโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 3 โครงการ
27 มีนาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหล
27 มีนาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ
27 มีนาคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไหบ หมู่ที่ 2 (เส้นหนองแตแหล)
27 มีนาคม 2557 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 (เส้นหนองแตแหล)
6 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนดินถม หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล
6 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10
7 มกราคม 2557 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานต่อเติมตลาดชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน

:: 2556 ::


13 ธันวาคม 2556 - สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
25 พฤศจิกายน 2556 - ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธีเสริมแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
5 กันยายน 2556 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
26 สิงหาคม 2556 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ
26 สิงหาคม 2556 - สอบราคาวัสดุการศึกษา 2556
26 สิงหาคม 2556 - เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
5 กรกฎาคม 2556 - สอบราคาโครงการงานปรับปรุงถนนหินคลุก , งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 กรกฎาคม 2556 - ประกาศสอบราคาเก้าอี้พลาสติก
22 เมษายน 2556 - [แก้ไขเพิ่มเติม] ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์
19 เมษายน 2556 - สอบราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์ / เต๊นท์ / เก้าอี้พลาสติก
18 มีนาคม 2556 - สอบราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / งานขยายเขตประปาหมู่บ้าน / งานปรับปรุงถนนหินคลุก   
11 กุมภาพันธ์ 2556 - สอบราคาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / งานขยายเขตประปาหมู่บ้าน / งานปรับปรุงถนนหินคลุก